DUK

Investicijos

 1. Privatūs investuotojai pateikia paraiškas būti įtrauktiems į privačių investuotojų sąrašą.
 2. Investicinis komitetas patvirtina privačius investuotojus.
 3. Privatūs investuotojai pateikia prašymą dėl investavimo.
 4. Koinvesticinis fondas analizuoja prašymą, esant poreikiui atlieka įmonės patikrinimą (due diligence).
 5. Investicinis komitetas priima sprendimą investuoti arba investicijos prašymą atmeta.
 6. Derinamos sutartys – Koinvesticinis fondas pateikia akcininkų sutartį tarp Koinvesticinio fondo ir privačių investuotojų. Privatūs investuotojai paruošia investavimo sutartį tarp Koinvesticinio fondo, privačių investuotojų, esamų įmonės akcininkų ir įmonės.
 7. Pasirašomos sutartys ir atliekama investicija.
 • – Koinvesticinis fondas investuoja kartu su privačiais investuotojais.
 • – Koinvesticinis fondas veikia kaip „tylusis investuotojas“ – Fondas perduoda savo neturtines teises privatiems investuotojams, kurie atstovauja fondo interesus.
 • – Fondas turi teisę neatlygintinai gauti visą įmonės informaciją. Įmonė įsipareigoja teikti ketvirtines ir audituotas metines finansines ataskaitas.
 • – Fondas iš bendrovės pasitraukia (parduoda ar kitu būdu realizuoja investicijas) ne vėliau nei privatus investuotojas, su kuriuo kartu buvo investuota.
 • – Fondas investuoja į įmonės akcinį kapitalą per naujos akcijų emisijos išleidimą arba į konvertuojamas obligacijas.
 • – Paprastai Fondas iš investicijos tikisi išeiti po 5-7 metų.
 • – Jeigu bendrovė, į kurią investuojama, atitinka valstybės pagalboms reikalavimus, Fondo metinė grąža apribojama iki 4 arba 6% metinių sudėtinių palūkanų. Viršpelnis atitenka privatiems investuotojams.
 • – Plačiau skaitykite konkretaus subfondo investavimo strategijoje.

Fondo grąža iš investicijos apribojama iki 4 arba 6% metinių sudėtinių palūkanų, jeigu bendrovė, į kurią investuojama, atitinka šiuos kriterijus:

 1. Bendrovė atitinka labai mažos įmonės arba mažos įmonės statusą, kaip jis apibrėžtas SVV įstatyme;
 2. Bendrovė nėra įtraukta į vertybinių popierių biržą;
 3. Bendrovė jaunesnė nei 5 metai (įsteigta ir įregistruota atitinkamuose registruose ne anksčiau kaip prieš 5);
 4. Bendrovė nėra skirsčiusi pelno akcininkams ar dalininkams;
 5. Bendrovė nėra sukurta per įmonių susijungimą;
 6. Bendrovė nėra perėmusi kitos įmonės veiklos.

Fondas svarsto tik patvirtintų privačių investuotojų prašymus dėl investicijos, todėl rekomenduojame pateikti paraišką įtraukti į privačių investuotojų sąrašą jau dabar, jei planuojate ateityje teikti prašymą dėl investicijos. Nepatvirtintas privatus investuotojas gali pateikti prašymą dėl investicijos, tačiau kartu jis turi pateikti ir paraišką įtraukti jį į privačių investuotojų sąrašą. Tik įtraukus privatų investuotoją į privačių investuotojų sąrašą bus svarstomas jo prašymas dėl investicijos.

Fondas svarsto tik prašymus, pateiktus privačių investuotojų, kurie yra įtraukti į privačių investuotojų sąrašą. Bendrovei, kuri ieško investuotojų Fondas gali padėti tik persiųsdamas jos prašymą privačių investuotojų sąraše esantiems privatiems investuotojams. Jei kuris nors iš jų susidomės bendrovės pasiūlymu, susisieks su bendrove tiesiogiai.

Maksimalus Fondo intensyvumas investicijoje gali būti 70-90%. Fondas dėl investicijos intensyvumo sprendžia kiekvienu atveju atskirai ir gali priimti sprendimą investuoti mažesniu nei maksimalus intensyvumas. Svarbūs veiksniai, kuriuos fondas vertina spręsdamas dėl investicijos intensyvumo – privataus investuotojo patirtis, privataus investuotojo atlikta investicijos analizė ir pagrindimas, verslo planas, įmonės vadovybė ir kita.

Jei bendrovė, į kurią investuoja subfondas „Koinvest II“ veikia sumaniosios specializacijos srityje, investicijos intensyvumas gali būti padidintas 10-čia proc. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 patvirtino Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programą, kurioje patvirtintos šios šešios prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) kryptys:

 • – energetika ir tvari aplinka;
 • – sveikatos technologijos ir biotechnologijos;
 • – agroinovacijos ir maisto technologijos;
 • – nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos;
 • – transportas, logistika, informacinės ir ryšių technologijos;
 • – įtrauki ir kūrybinga visuomenė,

kuriose taip pat yra išskirti konkretūs prioritetai.

Apie programą ir jos prioritetus daugiau pasiskaityti galima sumani2020.lt

 

Vieno privataus investuotojo prašymų dėl investicijos skaičius nėra ribojamas ir neįtakoja Fondo sprendimų.

Privatūs investuotojai

Privačiu investuotoju gali būti rizikos kapitalo fondai, jų valdymo įmonės ir verslo angelų grupės (bent 2 arba 3 verslo angelai priklausomai nuo subfondo).

Privatūs investuotojai turi būti nepriklausomi nuo įmonės, į kurią investuojama:

 • – Privatūs investuotojai negali būti įmonės, į kurią investuojama, akcininkai.
 • – Per susijusius asmenis privatūs investuotojai negali valdyti 5% ir daugiau įmonės, į kurią investuojama, dalyvių balsų arba akcijų.
 • – Koinvesticiniam fondui kartu su privačiais investuotojais steigiant naują įmonę visi privatūs investuotojais laikomi nepriklausomais.

Verslo angelu laikomas finansiškai stabilus, turintis patirties versle bei investavime asmuo, kuris ketina dalyvauti bendrovės, į kurią investuos, valdyme ir gali suteikti jai pridėtinės vertės (specifinė patirtis, verslo kontaktai ir pan.). Verslo angelai turi būti nepriekaištingos reputacijos, neturėti teistumo ir atitikti kitus tinkamumo reikalavimus https://www.koinvest.lt/investuotojai/tinkamumo-reikalavimai/. Verslo angelu gali būti tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys.

Rizikos kapitalo fondas (arba jo valdymo įmonė) ar verslo angelas Koinvesticinio fondo tikrajam nariui, UAB „Kofinansavimas“, pateikia nustatytos formos paraišką ir priedus, kurie yra paskelbti Fondo interneto svetainėje adresu https://www.koinvest.lt/investuotojai/paraiskos-pateikimas/itraukti-i-privaciu-investuotoju-sarasa/. Paraiškos formoje taip pat yra nurodyta, kokia papildoma informacija, dokumentai turi būti pateikti kartu su paraiška.

Paraiškas galima siųsti elektroniniu paštu info@koinvest.lt , siųsti laišku ar pristatyti asmeniškai šiuo adresu: Konstitucijos pr. 7, Vilnius LT-09308 (16 aukštas).

Paraiškos įtraukti į Fondo privačių investuotojų sąrašą priimamos ir nedelsiant svarstomos Investiciniame komitete iki Fondo investavimo laikotarpio pabaigos, kuri šiuo metu numatyta 2020 m. gruodžio 31. Privačių investuotojų sąraše gali būti neribotas skaičius privačių investuotojų, jis nuolat papildomas ir peržiūrimas, gavus naujos informacijos apie jau patvirtintus privačius investuotojus. Investicinio komiteto sprendimu privatūs investuotojai gali būti išbraukti iš šio sąrašo, jei pagal naujai gautą informaciją šie investuotojai nebeatitinka privatiems investuotojams keliamų reikalavimų.

Load More

 

Neradote atsakymo į savo klausimą? Atsiųskite mums info@koinvest.lt