Valstybės pagalbos reikalavimai

Valstybės pagalba taikoma ir Fondo grąža iš investicijos apribojama iki 4 arba 6% metinių sudėtinių palūkanų, jeigu investavimo metu tenkinami visi žemiau nurodyti kriterijai.

 

Kriterijai bendrovei, į kurią investuojama

Bendrovė, į kurią investuojama, taip pat visos su ja susijusios įmonės (visa kontrolės ryšiais susijusių įmonių grupė) turi atitikti visus žemiau nurodytus kriterijus. Susijusios įmonės apibrėžtos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (toliau SVV įstatyme), papildomi išaiškinimai pateikti MVĮ apibrėžties vartotojo vadove. Jei bent viena iš grupės įmonių neatitinka nurodytų sąlygų, pagalba negali būti suteikiama nei vienai iš grupės įmonių, įskaitant ir tą bendrovę, į kurią siūloma investuoti. Atkreipiame dėmesį, kad įmonės gali būti susijusios ir per fizinius asmenis, kaip tai apibrėžia SVV įstatymas. Sutuoktiniai, tėvai ir jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) laikomi vienu kontroliuojančiu asmeniu (pagal Konkurencijos įstatymo 3 str. 10 d.).

 

Valstybės pagalba gali būti taikoma, jeigu bendrovė investavimo metu atitinka visus žemiau nurodytus kriterijus:

  • Bendrovė, taip pat visos su ja susijusios įmonės atitinka labai mažos įmonės arba mažos įmonės statusą, kaip jis apibrėžtas SVV įstatyme. Bendrovės statusas nustatomas pagal įmonės pateiktą smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjekto statuso deklaraciją.
  • Bendrovė, taip pat visos su ja susijusios įmonės nėra listinguojamos reguliuojamoje rinkoje;
  • Bendrovė, taip pat visos su ja susijusios įmonės yra jaunesnės nei 5 metai (yra įsteigtos ir įregistruotos atitinkamuose registruose ne anksčiau kaip prieš 5 metus) iki investicijos atlikimo;
  • Bendrovė, taip pat visos su ja susijusios įmonės nėra skirsčiusios pelno akcininkams ar dalininkams;
  • Bendrovė, taip pat visos su ja susijusios įmonės nėra sukurtos per įmonių susijungimą;
  • Bendrovė, taip pat visos su ja susijusios įmonės nėra perėmusios kitos įmonės veiklos;
  • Bendrovė, taip pat visos su ja susijusios įmonės nėra sunkumų patiriančios įmonės. Sunkumų patiriančios įmonės apibrėžimas pateiktas Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 dalyje.

 

Kriterijai privatiems investuotojams, investuojantiems kartu su Koinvesticiniu fondu

 Privatūs investuotojai turi būti nepriklausomi nuo įmonės, į kurią investuoja:

  • Privatūs investuotojai negali būti įmonės, į kurią investuoja, akcininkai.
  • Per susijusius asmenis privatūs investuotojai negali valdyti 5% ir daugiau įmonės, į kurią investuoja, dalyvių balsų arba akcijų. Plačiau skaitykite atitikimo fondo investavimo strategijai klausimyne.
  • Koinvesticiniam fondui kartu su privačiais investuotojais steigiant naują įmonę visi privatūs investuotojai laikomi nepriklausomais.

 

Netinkamos investicijos

Kiekvienas subfondas turi netinkamų investicijų sąrašą, į kurias investuoti negali. Susipažinti su netinkamų investicijų sąrašu galima konkretaus subfondo investavimo strategijoje.

 

Investavimo procesas

Prašymas dėl investicijos