Investavimo strategija

„KOINVEST MTEPI“

(toliau – Fondas)

Prašymas dėl investicijos

Investicijų geografija

Fondas gali investuoti į bendroves, veikiančias Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kai investicijų lėšomis sukurta nauda atitenka Lietuvos Respublikai, kaip nurodyta Finansinių priemonių išlaidų tinkamumo finansuoti rekomendacijose, kurios yra skelbiamos interneto svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/finansiniu-priemoniu-islaidu-tinkamumo-finansuoti-rekomendacijos-3, tačiau toks investavimas į kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje veikiančias bendroves negali viršyti 15% Fondo valdomo turto.

 

Kriterijai bendrovėms

Fondas gali investuoti į bendroves, kurios investavimo metu atitinka visus žemiau nurodytus kriterijus:

1. Labai mažos įmonės arba mažos įmonės (toliau – ), kurios atitinka labai mažos arba mažos įmonės statusą pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo nuostatas ir Reglamento Nr. 651/2014 22 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus:

 • – Bendrovė nėra įtraukta į vertybinių popierių biržą (nėra listinguojama reguliuojamoje rinkoje);
 • – Bendrovė yra įsteigta ir įregistruota atitinkamuose registruose ne anksčiau kaip prieš 5 (penkerius) metus iki investicijos atlikimo;
 • – Bendrovė nėra skirsčiusi pelno akcininkams ar dalininkams;
 • – Bendrovė nėra sukurta per įmonių susijungimą;
 • – Bendrovė nėra perėmusi kitos įmonės veiklos.

2. MĮ, kurios yra novatoriškos, kaip tai apibrėžta Reglamento Nr. 651/2014 2 straipsnio 80 dalyje.

3. MĮ, kurios įgyvendina arba ketina įgyvendinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų projektus sumaniosios specializacijos srityse, kurie atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (toliau – Programa), nuostatas ir bent vieno Programoje nustatyto prioriteto veiksmų planą.

4. Viena iš MĮ akcininkių yra arba investavimo metu tampa mokslo ir studijų institucija (toliau – MSI).

 

Mokslo ir studijų institucija turima įmonės kapitalo dalis

MSI lėšos turės sudaryti apytikriai 5 proc. konkrečios investicijos vertės arba MĮ įstatinio kapitalo. MSI lėšos privalės būti nuosavos MSI privačios lėšos, kurios nebūtų finansuojamos iš viešųjų šaltinių (valstybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų ir kt.).

 

Didžiausia Fondo dalis investicijoje į vieną bendrovę

Fondo lėšų dalis konkrečioje investicijoje gali būti iki 90 proc.

 

Fondo investicijų suma į vieną bendrovę

Bendra investicijų iš Fondo, įskaitant paskesnes investicijas, į vieną MĮ suma negali viršyti 20 proc. Fondo dydžio.

 

Netinkamos Investicijos

 1. Nurodytos Reglamento Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 dalyse;
 2. nurodytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL 2013 L 347, p. 289), 3 straipsnio 3 dalyje;
 3. į įmones, kurios tiesiogiai veikia ginklų ir šaudmenų, distiliuotų alkoholinių gėrimų ir susijusių produktų gamybos, perdirbimo bei prekybos sektoriuose;
 4. į įmones, užsiimančias azartinių lošimų organizavimu;
 5. į gamtos mokslų sektoriuje veikiančias įmones, kurių veikla susijusi su žmogaus klonavimu;
 6. skirtos įmonės ar kito verslo subjekto esamų paskolų ar lizingo įsipareigojimų refinansavimui ar restruktūrizavimui;
 7. skirtos veikloms, kurios yra užbaigtos arba visiškai įgyvendintos sprendimo dėl investavimo priėmimo dieną;
 8. skirtos nepiniginiam įnašui finansuoti, kuris nėra tinkamos finansuoti išlaidos;
 9. kai daugiau nei 10 proc. investicijos sumos skiriama žemei įsigyti;
 10. skirtos nekilnojamajam turtui įsigyti, jei šio turto įsigijimas nėra tiesiogiai susijęs su pagrindine įmonės, į kurią investuojama, veikla;
 11. į įmones, vykdančias grynai finansinę veiklą arba nekilnojamojo turto plėtrą, kai ši veikla vykdoma kaip finansinių investicijų veikla;
 12. kuriomis siekiama apmokėti išlaidas, jau anksčiau finansuotas (apmokėtas) iš Europos Sąjungos fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, dėl kurių lėšos tam tikroms išlaidoms būtų skiriamos ne vieną kartą.

 

Pasitraukimas iš bendrovės

Fondas iš investicijos pasitraukia (parduoda ar kitu būdu realizuoja investicijas) ne vėliau nei privatūs investuotojai.

Kai Fondas pasitraukia iš investicijos, investicijų realizavimo sąlygos turi būti ne blogesnės nei siūlomos privatiems investuotojams.

Investicijų realizavimo atveju Fondas naujų investuotojų atžvilgiu negali prisiimti investicijų nuvertėjimo rizikos ar įmonės atitinkamų veiklos rezultatų ar investicijų atitinkamos grąžos įsipareigojimų.

 

Pajamų iš investicijos pasidalijimas

 1. Pirmiausia Fondas, kaip viešasis investuotojas, ir privatūs investuotojai atgaus savo investuotas sumas.
 2. Fondas, kaip viešasis investuotojas, už kiekvienus investavimo metus gaus 4 proc. metinę pelno dalį nuo investuotos sumos, kuri bus maksimalus Fondui, kaip viešajam investuotojui, skiriamas grąžos dydis (angl. cap).
 3. Pelno dalis, likusi paskirsčius Fondui, kaip viešajam investuotojui, metinę pelno dalį, atiteks privatiems investuotojams.
 4. Jei pelno iš investicijų dydis neviršys metinės pelno dalies, dalijant pelną iš investicijų, jis bus paskirstomas privatiems investuotojams ir Fondui, kaip viešajam investuotojui, proporcingai investuotoms sumoms.

 


Prašymas dėl investicijos