Investuotojų atrankos procesas

Rizikos kapitalo fondų ir verslo angelų atranka ir įtraukimas į Privačių investuotojų sąrašą vyksta pagal Privačių investuotojų atrankos sąlygas, pateikiant nurodytos formos paraišką, joje nurodytus dokumentus ir priedus. Jei Atrankos dalyvis atitinka Tinkamumo reikalavimus, sprendimą dėl Pareiškėjo įtraukimo į Privačių investuotojų sąrašą, įvertinęs paraiškoje pateiktą informaciją, priima „Koinvesticinis fondas“ Investicinis komitetas. Posėdyje stebėtojo teisėmis taip pat dalyvauja bent vienas Patariamojo komiteto narys.

Pateikti paraišką

PRIVAČIŲ INVESTUOTOJŲ ATRANKOS SĄLYGOS

 

1 skyrius. Sąvokos

Privačių investuotojų atrankos sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos ir frazės turi toliau tekste jiems priskirtą reikšmę, jeigu pagal kontekstą nereikalaujama kitaip:

 

Atranka reiškia nuolatinį (tęstinį) procesą, siekiant atrinkti Privačius investuotojus, su kuriais kartu Fondas investuotų į portfelio bendroves, ir kuris vykdomas iki visų Fondo sub-fondų investavimo laikotarpio pabaigos.
Bendrijos veiklos sutartis reiškia Komanditinės ūkinės bendrijos „Koinvesticinis fondas“ bendrijos veiklos sutartį, sudarytą 2017 m. gegužės 24 d. tarp uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ ir UAB „Kofinansavimas“.
Investicinis komitetas reiškia Bendrijos veiklos sutartyje nustatyta tvarka suformuotą kolegialų organą, kurio pagrindinės funkcijos apima Rizikos kapitalo fondų ar Verslo angelų atrankų vykdymą, sprendimų dėl investicijų atlikimo priėmimą ir kitas Bendrijos veiklos sutartyje ir Tikrojo nario įstatuose numatytas funkcijas.
Fondas reiškia įsteigtą skėtinį fondą „Koinvesticinis fondas“, kuris padalintas į sub-fondus su skirtingomis investavimo strategijomis ir kiekvieno sub-fondo veiklos sąlygomis.
Kvietimas teikti paraiškas interneto svetainėje www.koinvest.lt paskelbtas pranešimas apie Atranką.
Pareiškėjas arba Atrankos dalyvis reiškia ūkio subjektą arba ūkio subjektų grupę, teikiantį (-čią) paraišką pagal Privačių investuotojų atrankos sąlygas dėl jo (jos) įtraukimo į Privačių investuotojų sąrašą.
Patariamasis komitetas reiškia Bendrijos veiklos sutartyje nustatyta tvarka suformuotą kolegialų organą, kuris yra atsakingas už Bendrijos veiklos sutartyje numatytų finansinių priemonių tinkamo įgyvendinimo priežiūrą ir Fondo veiklos vertinimą.
Privačių investuotojų atrankos sąlygos arba Sąlygos reiškia viešai paskelbtas Rizikos kapitalo fondų ir Verslo angelų atrankos sąlygas, pagal kurias Fondas atrenka Rizikos kapitalo fondus ir Verslo angelus į Privačių investuotojų sąrašą.
Privačių investuotojų sąrašas reiškia Privačių investuotojų sąrašą, į kurį įtraukiami Rizikos kapitalo fondai bei Verslo angelai, kurie potencialiai gali tapti ar suformuoti Privatų investuotoją bei teikti siūlymus dėl Fondo investicijos į portfelio bendroves.
Privatus investuotojas reiškia Rizikos kapitalo fondą arba iš ne mažiau kaip trijų Verslo angelų sudarytą grupę, kuri veikia jungtinės veiklos ar kitu panašiu pagrindu.
Rizikos kapitalo fondas reiškia reguliuojamus (licencijuotus ir finansų rinkų priežiūros institucijų prižiūrimus) bei nereguliuojamus rizikos ir privataus kapitalo fondus, kurie teikia finansavimą įmonėms.
Tikrasis narys reiškia UAB „Kofinansavimas”, juridinio asmens kodas: 304295647, registracijos adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius, registruota Juridinių asmenų registre.
Tinkamumo reikalavimai Reiškia Privačių investuotojų atrankos sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus, kuriuos turi atitikti Pareiškėjas, ketinantis patekti į Privačių investuotojų sąrašą.
Verslo angelas reiškia fizinį ar juridinį asmenį, investuojantį į steigiamas arba veikiančias įmones, ir teikiantį šioms įmonėms patarimus dėl verslo plėtros bei valdymo, konsultavimo ir mokymo paslaugas.

 

2 skyrius. Bendrosios nuostatos

 1. Privačių investuotojų atrankos sąlygos yra parengtos vadovaujantis 2014 m. birželio 17 d. Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, 2016 m. balandžio 4 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-265 „Dėl rizikos kapitalo priemonės „Ko-investicinis fondas“ schemos patvirtinimo“, 2016 m. lapkričio 29 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-737 „Dėl rizikos kapitalo priemonės „Ko-investicinis fondas II, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo“, kitais atitinkamam sub-fondui taikytinais Europos sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Bendrijos veiklos sutartimi.
 2. Atrankos organizavimas ir Pareiškėjų vertinimas vykdomas vadovaujantis skaidrumo ir nediskriminavimo principais, laikantis konfidencialumo, nešališkumo bei interesų konflikto vengimo reikalavimų.
 3. Atrankos dalyviai patys padengia bet kokias išlaidas, susijusias su dalyvavimu Fondas neįsipareigoja atlyginti ir negali būti laikomas atsakingu už jokias paraiškos rengimo ir (arba) kitas su dalyvavimu ir (arba) pasirengimu dalyvauti atrankos procedūrose susijusias Pareiškėjų išlaidas, įskaitant kai atrankos procedūros yra nutraukiamos Fondo iniciatyva, nepriklausomai nuo atrankos procedūrų nutraukimo priežasčių.
 4. Atrankos tikslas – vadovaujantis Sąlygose nustatytais reikalavimais, atlikti pradinę Rizikos kapitalo fondų bei Verslo angelų patikrą, ar jie atitinka Fondo keliamus reikalavimus Privačiam investuotojui dėl investicijų kofinansavimo iš Fondo lėšų, ir įtraukti Rizikos kapitalo fondus bei Verslo angelus, potencialiai galinčius tapti ar atitinkamai suformuoti Privatų investuotoją, į Privačių investuotojų sąrašą.
 5. Atrankai teikiamos paraiškos turi atitikti Privačių investuotojų atrankos sąlygų tikslus ir uždavinius.
 6. Pagal Bendrijos veiklos sutartį Privačių investuotojų atranką organizuoja Tikrasis narys, o atranką vykdo, t. y. sprendžia dėl Rizikos kapitalo fondo ar Verslo angelo įtraukimo į ar išbraukimo iš Privačių investuotojų sąrašo, Investicinis komitetas.
 7. Rizikos kapitalo fondų ir Verslo angelų atranka yra nuolatinis (tęstinis) procesas, kuris vykdomas iki visų Fondo sub-fondų investavimo laikotarpio pabaigos.
 8. Fondo interneto svetainėje skelbiamas Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti Privačių investuotojų atrankoje, yra patalpintos Privačių investuotojų atrankos sąlygos, proceso aprašymas, Rizikos kapitalo fondams ir Verslo angelams keliami reikalavimai, paraiškos forma ir kita aktuali informacija.

 

3 Skyrius. Dalyvavimas atrankoje

 1. Atrankoje gali dalyvauti bet kuris Rizikos kapitalo fondas ir Verslo angelas. Į Privačių investuotojų sąrašą įtraukiamas ir atrankoje dalyvauja kiekvienas Verslo angelas atskirai. Paraišką Atrankos dalyvis gali pateikti ir tuo atveju, jei paraiškos pateikimo metu jis dar neturi konkretaus projekto, kuriam būtų reikalingas kofinansavimas.
 2. Jei atrankoje dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti, konkretūs šalių įnašai vykdant jungtinę veiklą, kiekvienos jungtinės veiklos sutarties šalies įsipareigojimai, šalių solidari atsakomybė prieš trečiuosius asmenis. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris vienas asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei santykiuose su Fondu, t. y. su kuriuo iš ūkio subjektų grupės Fondas turėtų bendrauti visais su atranka susijusiais klausimais.
 3. Rizikos kapitalo fondai ir Verslo angelai, pageidaujantys kartu su Fondu investuoti į portfelio bendroves, pirmiausia turi būti įtraukti į Privačių investuotojų sąrašą.

 

4 Skyrius. Paraiškos rengimas ir pateikimas

 1. Atrankos dalyvio teikiama paraiška rengiama ir teikiama pagal Privačių investuotojų atrankos sąlygose nurodytus reikalavimus, Atrankos dalyviui užpildant paraiškos dėl privataus investuotojo įtraukimo į Privačių investuotojų sąrašą formą ir kartu pateikiant paraiškos formoje nurodytus papildomus dokumentus ir informaciją bei nurodytos formos deklaracijas. Visos šios formos yra patalpintos adresu koinvest.lt/investuotojai/paraiskos-pateikimas .
 2. Fondui pakeitus ar papildžius Privačių investuotojų atrankos sąlygas ir (arba) pateikiamų dokumentų formas, Atrankos dalyviai privalo teikti paraiškas bei jų priedus pagal atnaujintas Sąlygas.
 3. Paraiška pateikiama elektroniniu paštu, registruotu paštu per kurjerį arba Atrankos dalyviui pačiam perduodant paraišką Fondui. Fondas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių paraiška ar kiti dokumentai nebuvo gauti ar buvo gauti pavėluotai. Atrankos dalyvio pageidavimu Fondas pateikia patvirtinimą, kad dokumentai yra gauti ir nurodo jų gavimo datą, laiką.
 4. Atrankos dalyviai gali keisti (koreguoti, papildyti ir pan.) pateiktą paraišką, pranešdami Fondui raštu ne vėliau kaip likus 3 (trims) dienoms iki Investicinio komiteto, kurio posėdyje svarstomas Atrankos dalyvio įtraukimas į Privačių investuotojų sąrašą. Paraiška nebus laikoma pakeista, jei toks Atrankos dalyvio pranešimas bus gautas vėliau nustatyto termino. Po šio termino pakeitimai gali būti atliekami tik Investiciniam komitetui sutinkant.
 5. Atrankos dalyvis gali bet kada atsiimti pateiktą paraišką. Atrankos dalyviui atsiėmus savo paraišką raštu, Fondas jos toliau nebesvarsto.
 6. Atrankos dalyviui atsiėmus paraišką, Fondui atmetus paraišką šioje Atrankos organizavimo ir vertinimo metodikoje nurodytais pagrindais arba Fondui neįtraukus Atrankos dalyvio į Privačių investuotojų sąrašą, Pareiškėjas gali teikti naują paraišką ne anksčiau kaip po 3 mėnesių nuo šiame punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo, nebent konkrečiu atveju Fondas sutinka dėl ankstesnio naujos/pakartotinės paraiškos pateikimo.

 

5 skyrius. Paraiškų tikrinimas ir atmetimo priežastys

 1. Pateiktų paraiškų tikrinimą atlieka Fondo Tikrasis narys (jo paskirtas atsakingas asmuo).
 2. Iš pradžių tikrinama, ar Atrankos dalyvio paraiška atitinka Privačių investuotojų atrankos sąlygose nurodytus formalius reikalavimus (pvz., ar visi dokumentai pateikti ir pan.), taip pat ar Atrankos dalyvis atitinka Fondo interneto svetainėje skelbiamus Tinkamumo reikalavimus.
 3. Paraiškų tikrinimo metu Fondas turi teisę atmesti paraišką, jeigu:
  • paraiška neatitinka Privačių investuotojų atrankos sąlygose nurodytos formos ir / arba turinio reikalavimų arba netinkamai užpildyta, arba su paraiška nepateikti visi reikalaujami dokumentai ir informacija;
  • Atrankos dalyvis neatitinka Tinkamumo reikalavimų arba Atrankos dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo tinkamumą ir Tikrajam nariui prašant nustatytu terminu nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų;
  • Atrankos dalyvis paraiškoje pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją, kurią Tikrasis narys gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
 4. Jeigu Fondas turi abejonių dėl Atrankos dalyvio atitikties Tinkamumo reikalavimams, Fondas turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas ar kitus asmenis (užsakovus, klientus) tam, kad būtų gauta visa informacija apie Atrankos dalyvį, įskaitant atlikti papildomą patikrinimą prieš priimant sprendimą dėl Atrankos dalyvio įtraukimo į Privačių investuotojų sąrašą. Tuo atveju, jeigu tokie asmenys ir (arba) Atrankos dalyvis nepatvirtina ir (ar) nepagrindžia Atrankos dalyvio pateiktos informacijos teisingumo, Fondas turi teisę pašalinti dalyvį iš atrankos procedūrų.
 5. Į Privačių investuotojų sąrašą gali būti įtraukiami tik tie Atrankos dalyviai, kurie atitinka Tinkamumo reikalavimus. Jei atrankoje dalyvauja ūkio subjektų grupė, šiuos reikalavimus turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai.
 6. Formalių reikalavimų neatitinkanti paraiška, taip pat Tinkamumo reikalavimų neatitinkančio Atrankos dalyvio paraiška yra atmetama ir Pareiškėjas apie tai atitinkamai informuojamas.

 

6 Skyrius. Paraiškų vertinimas

 1. Tinkamumo reikalavimus atitinkantys Atrankos dalyviai gali būti kviečiami pokalbiui į Investicinio komiteto posėdį, kuriame svarstomas jo įtraukimo į Privačių investuotojų sąrašą klausimas.
 2. Investicinio komiteto posėdžius dėl Atrankos dalyvių įtraukimo į Privačių investuotojų sąrašą organizuoja Tikrasis narys bendra tvarka. Į šį posėdį stebėtojo teisėmis kviečiamas dalyvauti bent vienas Patariamojo komiteto narys. Atrankos dalyvis apie kvietimą į posėdį informuojamas paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Atrankos dalyviui neatvykus į Investicinio komiteto posėdį, Investicinis komitetas gali Atrankos dalyvio paraišką atmesti.
 3. Pokalbio metu Atrankos dalyviui gali būti užduodami klausimai dėl informacijos, kuri buvo pateikta Atrankos dalyvio pateiktoje paraiškoje, patikslinimo, taip pat, pagal poreikį, ir papildomi klausimai.
 4. Atrankos dalyvių paraiškų vertinimas bei sprendimų dėl Atrankos dalyvių įtraukimo į Privačių investuotojų sąrašą priėmimas vykdomas konfidencialiai, nedalyvaujant Atrankos dalyviams bei jų atstovams.
 5. Investicinio komiteto nariai, dalyvaujantys posėdyje, taikydami profesionalią analizę ir nuovokumą, atsižvelgdami į Sąlygų reikalavimus ir paraiškų vertinimo kriterijus, paprasta balsų dauguma priima sprendimą, dėl paraišką pateikusio Atrankos dalyvio įtraukimo į Privačių investuotojų sąrašą.
 6. Apie Investicinio komiteto sprendimą įtraukti (arba neįtraukti) į Privačių investuotojų sąrašą Atrankos dalyvis informuojamas raštu per 30 kalendorinių dienų nuo Investicinio komiteto pirmojo posėdžio, kuriame svarstyta paraiška ir negrąžinta Atrankos dalyviui papildyti.
 7. Atrankos dalyvio prašymu, jis gali būti informuojamas apie sprendimo įtraukti jį arba neįtraukti jo į Privačių investuotojų sąrašą pagrindus, tačiau vertinimo išvados bei kita su Atrankos dalyvio paraiškų vertinimu bei tikrinimu susijusi informacija jam nėra teikiama.

 

7 skyrius. Baigiamosios nuostatos

 1. Patariamasis komitetas, Investicinis komitetas ir (ar) Tikrasis narys turi teisę bet kada inicijuoti Privačių investuotojų sąrašo peržiūrėjimą ir Privačių investuotojų sąraše esančio dalyvio pašalinimą iš šio sąrašo. Gali būti atliekamas tiek viso Privačių investuotojų sąrašo, tiek ir konkretaus į Privačių investuotojų sąrašą įtraukto Rizikos kapitalo fondo ar Verslo angelo peržiūrėjimas.
 2. Apie Investicinio komiteto sprendimą pašalinti iš Privačių investuotojų sąrašo, dalyvis informuojamas per 7 kalendorines dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

 

(atsisiųsti dokumentą ⇓)

 

Tinkamumo reikalavimai

Pateikti paraišką