Tinkamumo reikalavimai

Privatūs investuotojai, norintys pateikti paraišką bendram su „Koinvesticinis fondas“ verslo projektų finansavimui (investavimui), pirmiausiai turi būti įtraukti į Privačių investuotojų sąrašą.

Į Privačių investuotojų sąrašą gali būti įtraukti Lietuvoje registruoti rizikos kapitalo fondai ar juos valdančios valdymo įmonės ir verslo angelai (tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys).

Svarbu! Verslo angelai įtraukiami į privačių investuotojų sąrašą kiekvienas asmeniškai, tačiau „Koinvesticinis fondas“ investuoja kartu tik su verslo angelų grupe, kurią sudaro bent trys į Privačių investuotojų sąrašą įtraukti verslo angelai.

Pateikti paraišką

Privačių investuotojų tinkamumo reikalavimai (Tinkamumo reikalavimai)

 

Atrankoje dalyvaujantys privatūs investuotojai (toliau – Atrankos dalyviai) turi atitikti minimalius tinkamumo reikalavimus:

Nr. Reikalavimas Pateikiami dokumentai ir informacija
1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba Pareiškėjo (juridinio asmens) vadovas, turintis teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę parengti ir pasirašyti teikėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas) ir dėl teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl Tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius penkerius metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams.Užpildyta Deklaracijos A ir B formos, pateiktos prie paraiškos privataus investuotojo įtraukimui į privačių investuotojų sąrašą.

 

Fondas turi teisę pareikalauti išrašo iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio valstybės institucijos dokumento, išduoto ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškos pateikimo dienos.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareiškėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba Pareiškėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.

 

 

 

 

 

 

 

Užpildyta Deklaracijos A ir B formos, pateiktos prie paraiškos privataus investuotojo įtraukimui į privačių investuotojų sąrašą.

Fondas taip pat turi teisę pareikalauti:

1) pateikti atitiktį reikalavimui patvirtinančią laisvos formos deklaraciją, jeigu absoliučią balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime turi juridinis asmuo arba juridinio asmens dalyvių susirinkime paprastosios balsų daugumos neturi nei vienas akcininkas;

2) pateikti išrašą iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškos pateikimo dienos, jeigu absoliučią balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime turi fizinis asmuo.

3.

 

 

 

 

 

Pareiškėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas (jeigu Pareiškėjas yra juridinis asmuo), su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties tęsti Pareiškėjo veiklą, kai Pareiškėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba padėtis pagal šalies, kurioje Pareiškėjas (juridinis asmuo) registruotas ar (fizinis asmuo) gyvena, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Pareiškėjui nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo (jeigu jis yra juridinis asmuo) ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje Pareiškėjas (juridinis asmuo) registruotas / (fizinis asmuo) gyvena, įstatymus. Užpildyta Deklaracijos A ir B formos, pateiktos prie paraiškos privataus investuotojo įtraukimui į privačių investuotojų sąrašą.

Fondas turi teisę pareikalauti Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio, kad Atrankos dalyvis nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašo iš teismo sprendimo, išduoto ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškos pateikimo dienos.

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareiškėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje Pareiškėjas (juridinis asmuo) registruotas arba gyvena (fizinis asmuo), įstatymus. Atrankos dalyvis laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užpildyta Deklaracijos A ir B formos, pateiktos prie paraiškos privataus investuotojo įtraukimui į privačių investuotojų sąrašą.

Mokestinių įsipareigojimų įvykdymo įrodymui Fondas turi teisę pareikalauti pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškos pateikimo dienos.

Įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo įrodymui Fondas turi teisę:

– tikrinti paraiškos pateikimo dienos duomenis, jeigu Pareiškėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje (iš jo nereikalaujant pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų)..

– jeigu Pareiškėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pareikalauti pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareiškėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kuris gali būti įrodytas bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo Pareiškėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį Pareiškėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o Pareiškėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu atrankoje dalyvaujantis Pareiškėjas, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu Pareiškėjas, kuris juridinis asmuo, arba Pareiškėjo, kuris yra juridinis asmuo, akcininkas, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Užpildyta Deklaracijos A ir B formos, pateiktos prie paraiškos privataus investuotojo įtraukimui į privačių investuotojų sąrašą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

  1. jeigu, Fondui pareikalavus, Pareiškėjas negali pateikti aukščiau esančioje lentelėje nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali Atrankos dalyvio deklaracija;
  2. Fondas gali paprašyti pateikti dokumentų, kurių kopijos buvo pateiktos, originalus;
  3. Jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė tai aukščiau pateiktos lentelės reikalavimus turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės dalyvis atskirai.
  4. Jeigu turima abejonių apie Pareiškėjo atitiktį šiame priede nurodytiems tinkamumo kriterijams, Fondas turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas ar kitus Atrankos dalyvio nurodytus asmenis (užsakovus, klientus) tam, kad būtų gauta visa apie Pareiškėją reikalinga informacija. Tuo atveju, jeigu tokie asmenys nepatvirtina atrankos dalyvio pateiktos informacijos teisingumo, Fondas turi teisę atmesti Atrankos dalyvio paraišką.

 

Privačių investuotojų atrankos procesas

Pateikti paraišką