Fondas ieško nepriklausomo investicinio komiteto nario

2019

KŪB „Koinvesticinis fondas“ ieško nepriklausomo(-os) fondo investicinio komiteto nario(-ės)

UAB „Kofinansavimas“ valdo rizikos kapitalo fondą KŪB „Koinvesticinis fondas“ (toliau – Fondas), kuris kartu suprivačiais rizikos kapitalo fondais ir (ar) verslo angelų grupėmis investuojakapitalą į verslą pradedančias įmones (startuolius) bei verslo plėtrą vykdančias Lietuvos įmones.

 

Šiuo metu Fondas ieško:

Nepriklausomo(-os) Fondo investiciniokomiteto nario (-ės)

Skelbiama kandidato(-ės) į Fondo investicinio komiteto narius vieša atranka.

Pagrindinės Fondo investicinio komiteto nario veiklossritys ir funkcijos:

- Fondo potencialių investicinių partnerių atranka (privačių rizikos kapitalo fondų valdytojų, verslo angelų bei kitų privačių investuotojų, išreiškusių pageidavimą tapti Fondo partneriais, paraiškų vertinimas, jų įtraukimas į Fondo privačių investuotojų sąrašą bei išbraukimas iš jo);

- investicinių sprendimų dėl Fondo investavimo į įmones priėmimas;

- sprendimų dėl Fondo investicijų pardavimo (realizavimo) priėmimas;

- investavimo sąlygų į įmones tvirtinimas;

- sprendimų dėl Fondo portfelio bendrovių valdymo priėmimas (pagal Fondo investavimo strategijas);

- Fondo steigimo dokumentais ir LR teisės aktais Fondo investicinio komiteto nariams nustatytų bendrųjų funkcijų vykdymas.

Fondo investicinio komiteto narys,veikdamas Fonde, negalės būti susietas jokiais investiciniais, individualaus pobūdžio paslaugų teikimo ar kitokio individualaus pobūdžio sutartiniais, valdymo, kontrolės ar darbo ryšiais su potencialiais Fondo investiciniais partneriais ir (ar) Fondo tiesioginiais bei netiesioginiais investicijų gavėjais.

Kandidatamsį nepriklausomus Fondo investicinio komiteto narius bus taikomos šios privalomos bendrosios ir specialiosios kompetencijos, pagal jas bus vertinami ir atrenkami kandidatai:

 Privalomos bendrosios kompetencijos:

1)   aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;

2)   investicijų atlikimo ir valdymo patirtis;

3)   nepriekaištinga dalykinė bei asmeninė reputacija;

4)    nepriklausomumas*.

* Fondo investicinio komiteto narys laikomas nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto jokie verslo, giminystės, darbo arba kitokie ryšiai su Bendrove, Fondu, INVEGA (akcininku) arba jų administracija, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti nario nuomonę. Kandidatas turi atitikti visus Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m.birželio 6 d. nutarimu Nr. 665, nustatytus nepriklausomumo kriterijus, įskaitant, bet neapsiribojant šiais reikalavimais:

- nėra ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs INVEGOS kolegialių organų narys, darbuotojas.

- neturi būt išeimos, giminystės ar svainystės ryšiais susijęs su esamais ar per 3 paskutinius metus buvusiais INVEGOS ir (ar) Bendrovės kolegialių organų nariais ar darbuotojais;

- neturi būti valstybės tarnautojas,pareigūnas arba valstybei atstovaujančios institucijos darbuotojas;

- neturi būti kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti jo arba jo artimojo šeimos nario ir Fondo interesų konfliktas. Artimuoju šeimos nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai) ir tėvai (įtėviai), sutuoktinio (sugyventinio) tėvai (įtėviai).

 

Papildomos (specialiosios) kandidato kompetencijos, į kurias bus atsižvelgta atrankos metu:

1) Profesinė patirtis ir žinios žemiau nurodytose srityse:

- privataus ar rizikos kapitalo fondų valdymo ir (ar) privataus ar rizikos kapitalo investavimo srityje (ypač, susijusios su pradinės stadijos įmonėmis), einant fondo valdytojo ar vadovaujančiųjų darbuotojų pareigas, veikiant kaip verslo angelas arba kaip jam atstovaujantis asmuo;

- aukštųjų technologijų ar vidutiniškai aukštų technologijų įmonių vadovavimo ir (ar) valdymo srityje;

- įmonių valdyme.

2) Įmonės veiklos strateginio planavimo patirtis;

3) Žinios ir patirtis įmonių finansų planavimo, analizės ir kontrolės srityse;

4) Rizikų valdymo žinios ir patirtis;

5) Investicinių projektų vertinimo ir įgyvendinimo patirtis;

6) Geras valstybinės kalbos ir anglų kalbos mokėjimas;

7) Gebėjimas sistemiškai analizuoti ir vertinti situaciją, rengti analitinę medžiagą ir priimti optimalius sprendimus;

8) Komandiniam darbui ir sprendimų priėmimui reikalingos asmeninės savybės.

 

Atrankoje dalyvaujantys kandidatai turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Gyvenimo aprašymą (CV) (laisva forma);

2. Kandidato į Fondo investicinio komiteto narius interesų deklaraciją;

3. Kandidato į Fondo investicinio komiteto narius nepriklausomumo deklaraciją;

4. Prašymą dalyvauti atrankoje;

5. Kitus, kandidato nuožiūra, atrankai svarbius dokumentus.

 

Dokumentų pateikimas:

Visus šiame skelbime nurodytus dokumentus prašome siųsti el. paštu: cv@invega.lt, nurodant atrankos pavadinimą „Fondo investicinio komiteto nario atranka“.

Dokumentai turi būti atsiųsti el. paštu ne vėliau kaip iki 2019 m. spalio 16 d.

 

Garantuojame, kad visų kandidatų į nepriklausomus Fondo investicinio komiteto narius konfidencialumas bus užtikrintas.

 

Kandidatų atrankos būdas: atrankos dokumentų vertinimasir interviu su kandidatais. Esant dideliam kandidatų skaičiui ir siekiant atrankos procesų efektyvumo, į pokalbį gali būtikviečiami tik tie kandidatai, kurie pagal pateiktus atrankos dokumentus geriausiai atitinka kvalifikacinius reikalavimus bei Fondo poreikius.

 

Išsamią informaciją apie vykdomą atranką ir dokumentų formas, kurios turi būti pateiktos, galite rasti adresu:  http://invega.lt/lt/apie-invega/karjeros-galimybes/

Nuotraukos .

No items found.
KŪB "KOINVESTICINIS FONDAS"
Konstitucijos pr. 7 (16 a.), LT-09308 Vilnius
Tel:
El. paštas:
Svetainė:

Paraiškos

Sužinokite visą reikiamą informaciją apie paraiškų teikimą.