Investavimo strategija

„KOINVEST I“

(toliau – Fondas)

Prašymas dėl investicijos

Investicijų geografija

Investuojama į bendroves, pradinės investicijos mokėjimų metu registruotas Lietuvos Respublikoje, vėliau – bet kurioje Europos ekonominės erdvės šalyje arba Šveicarijos Konfederacijoje, kurios vienerius metus po pradinės investicijos pirmo mokėjimo pervedimo teiks naudą Lietuvos Respublikai.

Nauda Lietuvos Respublikai teikiama, kai daugiau nei 50% darbo vietų sukuriama (išlaikoma) arba daugiau nei 50% metinių pajamų gaunama, arba daugiau nei 50% mokesčių sumokama Lietuvos Respublikoje.

Kriterijai bendrovėms, į kurias investuojama

Fondas gali investuoti į bendroves, kurios investavimo metu atitinka visus žemiau nurodytus kriterijus:

 1. Bendrovė atitinka Labai mažos įmonės arba Mažos įmonės statusą, kaip jis apibrėžtas SVV įstatyme. Įmonės statusas nustatomas pagal įmonės pateiktą smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjekto statuso deklaraciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“;
 2. Bendrovė nėra įtraukta į vertybinių popierių biržą;
 3. Bendrovė yra įsteigta ir įregistruota atitinkamuose registruose ne anksčiau kaip prieš 5 (penkerius) metus iki investicijos atlikimo;
 4. Bendrovė nėra skirsčiusi pelno akcininkams ar dalininkams;
 5. Bendrovė nėra sukurta per įmonių susijungimą.
 6. Bendrovė nėra perėmusi kitos įmonės veiklos.

Paskesnės investicijos galės būti atliekamos ne anksčiau nei praėjus vieneriems metams po pradinės rizikos kapitalo investicijos pirmo mokėjimo pervedimo.

Didžiausia Fondo dalis investicijoje į vieną bendrovę

 • Jei investuojama į bendrovę, kuri įregistruota Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestuose, Fondo lėšos investicijoje negali viršyti 70%.
 • Jei bendrovė įregistruota ne Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestuose, ši dalis, gali būti didinama papildomai 10% (t. y. iki 80%).

 

Fondo investicijų suma į vieną bendrovę

Fondo investicijos į vieną bendrovę negali viršyti

 • 0,8 mln. EUR,
 • o investicijos į novatoriškas įmones, kaip jos apibrėžtos Bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 80 dalyje, – 1,6 mln. EUR,

bet visais atvejais Fondo investicijos į vieną bendrovę negali būti didesnės negu 10% Fondo dydžio.

Netinkamos investicijos

 1. Bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 2-5 dalyse nurodytais atvejais;
 2. Investicijos į įmones, užsiimančias tabako, distiliuotų alkoholinių gėrimų ir susijusių produktų gamyba bei prekyba;
 3. Investicijos į įmones, užsiimančias bet kokios rūšies ginklų ir šaudmenų gamyba bei prekyba;
 4. Investicijos į įmones, užsiimančias azartinių lošimų organizavimu;
 5. Investicijos į įmones, veikiančias informacinių technologijų sektoriuje ir užsiimančias elektroninių duomenų programų ar sprendimų tyrimu, kūrimu ar techniniu pritaikymu, kuriais siekiama konkrečiai remti bet kokią veiklą, susijusią su tabako, distiliuotų alkoholinių gėrimų ir susijusių produktų gamyba bei prekyba, bet kokios rūšies ginklų ir šaudmenų gamyba bei prekyba, internetinius azartinius žaidimus ir internetinį kazino, pornografiją, ir siekiama sudaryti sąlygas nelegaliai pasinaudoti elektroninių duomenų perdavimo tinklais, atsisiųsti elektroninių duomenų;
 6. Investicijos į gamtos mokslų sektoriuje veikiančias įmones, kai teikiamas finansavimas moksliniams tyrimams, plėtrai ir techninėms paraiškoms, susijusioms su žmogaus klonavimu mokslinių tyrimų ar gydymo tikslais, genetiškai modifikuotais organizmais (GMO).

 

Pasitraukimas iš bendrovės

Fondas iš bendrovės pasitraukia (parduoda ar kitu būdu realizuoja investicijas) ne vėliau nei privatus investuotojas, su kuriuo kartu buvo investuota (toliau – privatus investuotojas).

Kai Fondas iš investicijos pasitraukia vienu metu su privačiais investuotojais, investicijų realizavimo sąlygos turi būti ne blogesnės nei siūlomos privatiems investuotojams.

Investicijų realizavimo atveju Fondas naujų investuotojų atžvilgiu negali prisiimti investicijų nuvertėjimo rizikos ar įmonės atitinkamų veiklos rezultatų ar investicijų atitinkamos grąžos įsipareigojimų.

Pajamų iš investicijos pasidalijimas

Atsiskaičius su bendrovės kreditoriais, pajamos iš bendrovės tarp Fondo ir privataus investuotojo skirstomos šia tvarka:

 1. Pirma eile, Fondui ir privačiam investuotojui grąžinamos visos jų į bendrovę investuotos sumos;
 2. Antra eile, Fondui ir privačiam investuotojui skirstomos iš investicijos į bendrovę gautos pajamos, vadovaujantis šiomis sąlygomis:

Antros eilės pirmas scenarijus: jei bendrovė nedalyvauja First North alternatyviojoje rinkoje

 • jei bendrovė iki Fondo pradinės investicijos ar per 12  mėn. laikotarpį po Fondo pradinės investicijos nėra pritraukusi papildomai lėšų (viešo ar kitu akcijų platinimo investuotojams būdu) ir nėra įtraukta į First North alternatyviąją rinką Lietuvoje, tokiu atveju Fondui ir privačiam investuotojui skirstoma tokia gautų pajamų suma, kol jie abu gauna 6% metinių sudėtinių palūkanų proporcingai nuo savo investuotų sumų į bendrovę;
 • Fondui paskirstoma gautų pajamų dalis, kuri siekia 6% metinių sudėtinių palūkanų yra maksimalus Fondui skiriamas grąžos dydis (angl. cap) (toliau – Maksimalus grąžos dydis be finansavimo iš First North);

Antros eilės antras scenarijus: jei bendrovė dalyvauja First North alternatyviojoje rinkoje

 • jei bendrovė iki Fondo pradinės investicijos ar per 12  mėn. laikotarpį po Fondo pradinės investicijos yra pritraukusi papildomai lėšų (viešo ar kitu akcijų platinimo investuotojams būdu) ir yra įtraukta į First North alternatyviąją rinką Lietuvoje, tokiu atveju Fondui ir privačiam investuotojui skirstoma tokia pajamų suma, kol jie abu gauna 4% metinių sudėtinių palūkanų proporcingai nuo savo investuotų sumų į bendrovę;
 • Fondui paskirstoma pajamų dalis, kuri siekia 4% metinių sudėtinių palūkanų yra maksimalus Fondui skiriamas grąžos dydis (angl. cap) (toliau – Maksimalus grąžos dydis su finansavimu iš First North).

 

 1. Trečia eile – visa likusi nepaskirstyta pajamų dalis skiriama privačiam investuotojui.
  Prašymas dėl investicijos