Investavimo strategija

„KOINVEST II“

(toliau – Fondas)

Prašymas dėl investicijos

Investicijų geografija

Fondas gali investuoti į bendroves, veikiančias Lietuvos Respublikoje arba kitoje ES valstybėje narėje, kai investicijų lėšomis sukurta nauda atitenka Lietuvos Respublikai, kaip nurodyta Finansinių priemonių išlaidų tinkamumo finansuoti rekomendacijose, kurios yra skelbiamos interneto svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/finansiniu-priemoniu-islaidu-tinkamumo-finansuoti-rekomendacijos, tačiau toks investavimas į kitoje ES valstybėje narėje veikiančias bendroves negali viršyti 15% Fondo valdomo turto.
 

Kriterijai bendrovėms

Fondas gali investuoti į bendroves, kurios investavimo metu atitinka visus žemiau nurodytus kriterijus:

1. Bendrovė atitinka Labai mažos arba mažos įmonės statusą pagal SVV įstatymo nuostatas ir Reglamento Nr. 651/2014 22 straipsnio reikalavimus (toliau – Labai maža/maža įmonė, kuriai taikomi Bendrosios išimties reglamento reikalavimai):

 • – Bendrovė nėra įtraukta į vertybinių popierių biržą (nėra listinguojama reguliuojamoje rinkoje);
 • – Bendrovė yra įsteigta ir įregistruota atitinkamuose registruose ne anksčiau kaip prieš 5 (penkerius) metus iki investicijos atlikimo;
 • – Bendrovė nėra skirsčiusi pelno akcininkams ar dalininkams;
 • – Bendrovė nėra sukurta per įmonių susijungimą;
 • – Bendrovė nėra perėmusi kitos įmonės veiklos.

Investicijų į Labai mažą/mažą įmonę, kuriai taikomi Bendrosios išimties reglamento reikalavimai atveju taikomos „Pajamų paskirstymo su apribota maksimalia grąža Fondui“ taisyklės (žr. žemiau).

2. Į labai mažas įmones arba mažas įmones, kurios atitinka labai mažos ir mažos įmonės statusą pagal SVV įstatymą, bet neatitinka Reglamento Nr. 651/2014 22 str. reikalavimų, o investicija į tokią įmonę nelaikoma valstybės pagalba (toliau – Labai maža/maža įmonė, kuriai netaikomi valstybės pagalbos reikalavimai) ar vidutines įmones, kai investicija į tokią įmonę nelaikoma valstybės pagalba.

Bendrovės statusas nustatomas pagal įmonės pateiktą smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjekto statuso deklaraciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“.

Investicijų į Labai mažą/mažą įmonę, kuriai netaikomi valstybės pagalbos reikalavimai atveju ir Investicijų į vidutinę įmonę atveju taikomos „Pajamų paskirstymo tarp privataus investuotojo ir Fondo vienodomis sąlygomis (pari passu)“ taisyklės (žr. žemiau).

 

Didžiausia Fondo dalis investicijoje į vieną bendrovę

 1. Jei investuojama į Labai mažą/mažą įmonę, kuriai taikomi Bendrosios išimties reglamento reikalavimai, Fondo lėšų dalis konkrečioje investicijoje gali būti:
  • iki 70%, jei bendrovė yra registruota Vilniaus, Kauno arba Klaipėdos miestuose ir veikia ne sumaniosios specializacijos srityje ar neįgyvendina ir neplanuoja įgyvendinti MTEP projektų;
  • iki 80%, jei bendrovė yra registruota ne Vilniaus, Kauno arba Klaipėdos miestuose arba įmonė yra registruota Vilniaus, Kauno arba Klaipėdos miestuose, tačiau veikia sumaniosios specializacijos srityje;
  • iki 90%, jei bendrovė yra registruota ne Vilniaus, Kauno arba Klaipėdos miestuose ir taip pat veikia sumaniosios specializacijos srityje.
 2. Jei investuojama į Labai mažą/mažą įmonę, kuriai netaikomi valstybės pagalbos reikalavimai, bei vidutines įmones Fondo lėšų dalis konkrečioje investicijoje negali viršyti 50%.

Fondas bendrovės išleistų finansinių priemonių (jei taikoma) įsigyja su privačiu investuotoju – kiekvienas proporcingai pagal savo investuojamą dalį.

 

Fondo investicijų suma į vieną bendrovę

 • Bendra Fondo investicijos į vieną Labai mažą įmonę arba mažą įmonę, kuriai taikomi Bendrosios išimties reikalavimai suma negali viršyti 0,8 mln. EUR.
 • Bendra investicijų iš Fondo į novatorišką Labai mažą/mažą įmonę, kuriai taikomi Bendrosios išimties reikalavimai, kaip ji apibrėžta Bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 80 dalyje, suma – 1,6 mln. EUR, bet ne daugiau negu 10% Fondo dydžio.
 • Bendra investicijų iš Fondo į vieną vidutinę įmonę arba labai mažą/mažą įmonę, kuriai netaikomi valstybės pagalbos reikalavimai, suma negali viršyti 10% Sub-fondo dydžio.

 

Fondo investicijų paskirstymas

Ne mažiau kaip 50% Fondo turi būti investuota į bendroves, įgyvendinančias ar ketinančias įgyvendinti MTEP projektus sumaniosios specializacijos[1] srityse, ir kurios turės atitikti Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (toliau – Programa), nuostatas ir bent vieno Programoje nustatyto prioriteto veiksmų planą.

 

Netinkamos Investicijos

 1. Bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 2-5 dalyse nurodytais atvejais;
 2. Investicijos į įmones, kurios veikia Reglamento Nr. 1301/2013 3 straipsnio 3 dalyje nurodytose srityse;
 3. Investicijos į įmones, kurios tiesiogiai veikia ginklų ir šaudmenų, tabako ir tabako gaminių bei distiliuotų alkoholinių gėrimų ir susijusių produktų gamybos, perdirbimo bei prekybos sektoriuose;
 4. Investicijos į įmones, užsiimančias azartinių lošimų organizavimu;
 5. Investicijos į gamtos mokslų sektoriuje veikiančias įmones, kai teikiamas finansavimas moksliniams tyrimams, plėtrai ir techninėms paraiškoms, susijusioms su žmogaus klonavimu mokslinių tyrimų ar genetiškai modifikuotais organizmais (GMO);
 6. Investicija, jei ji būtų skirta įmonės ar kito verslo subjekto esamų paskolų ar lizingo įsipareigojimų refinansavimui ar restruktūrizavimui;
 7. Investicija į veiklas, kurios yra užbaigtos arba visiškai įgyvendintos sprendimo dėl investavimo priėmimo dieną;
 8. Investicija, jei ji skirta nepiniginiam įnašui finansuoti;
 9. Investicija, kai daugiau nei 10% Investicijos sumos skiriama žemei įsigyti;
 10. Investicijos, skirtos nekilnojamajam turtui įsigyti, jei šio turto įsigijimas nėra tiesiogiai susijęs su pagrindine įmonės, į kurią investuojama, veikla;
 11. Investicijos į įmones, vykdančias finansinę veiklą ar nekilnojamojo turto plėtrą, turint tikslą jį perparduoti, nuomoti ar perleisti naudotis kitiems asmenims
 12. Investicijos, turint tikslą apmokėti išlaidas, jau anksčiau finansuotas (apmokėtas) iš ES fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, dėl kurių lėšos tam tikroms išlaidoms būtų skiriamos ne vieną kartą.

Investicijos gali būti derinamos su negrąžinamosiomis subsidijomis ir kitomis finansinėmis priemonėmis, tačiau kartu sudėjus visas finansavimo formas, konkrečioms išlaidoms finansuoti negali būti skirta daugiau nei 100% šių išlaidų dydžio sumos, kaip tai nurodyta Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse.
 

Pasitraukimas iš bendrovės

Fondas iš investicijos į bendrovę pasitraukia (parduoda ar kitu būdu realizuoja investicijas) ne vėliau nei privatūs investuotojai, su kuriais kartu buvo investuota.

Kai Fondas iš investicijos pasitraukia vienu metu su privačiais investuotojais, investicijų realizavimo sąlygos turi būti ne blogesnės nei siūlomos privatiems investuotojams.

Investicijų realizavimo atveju Fondas naujų investuotojų atžvilgiu negali prisiimti investicijų nuvertėjimo rizikos ar įmonės atitinkamų veiklos rezultatų ar investicijų atitinkamos grąžos įsipareigojimų.
 

Pajamų iš investicijos pasidalijimas

 

I. Pajamų paskirstymas su apribota maksimalia grąža Fondui

Šio punkto taisyklės taikomos Pajamų iš bendrovės paskirstymo tarp Fondo ir privataus investuotojo investicijos į labai mažą įmonę/mažą įmonę, kuriai taikomi Bendrosios išimties reikalavimai atveju.

Atsiskaičius su bendrovės kreditoriais, pajamos iš bendrovės, kuri priskiriama labai mažos/mažos įmonės, kuriai taikomi Bendrosios išimties reikalavimai, tarp Fondo ir privataus investuotojo skirstomas šia tvarka, kuri gali būti keičiama žemiau nustatytais atvejais:

 1. Pirma eile, Fondui ir privačiam investuotojui grąžinamos visos jų į bendrovę investuotos sumos;
 2. Antra eile, Fondui ir privačiam investuotojui skirstomas iš investicijos į bendrovę gautos pajamos vadovaujantis šiomis sąlygomis:

Antros eilės pirmas scenarijus: jei bendrovė nedalyvauja alternatyviojoje First North rinkoje

 • jei bendrovė iki Fondo pradinės investicijos ar per 12  mėn. laikotarpį po Fondo pradinės investicijos nėra pritraukusi papildomai lėšų (viešo ar kitu akcijų platinimo investuotojams būdu) ir nėra įtraukta į First North alternatyviąją rinką Lietuvoje, tokiu atveju Fondui ir privačiam investuotojui skirstoma tokia gautų pajamų suma, kol jie abu gauna 6% metinių sudėtinių palūkanų proporcingai nuo savo investuotų sumų į bendrovę;
 • Fondui paskirstoma gautų pajamų dalis, kuri siekia 6% metinių sudėtinių palūkanų yra maksimalus Fondui skiriamas grąžos dydis (angl. cap) (toliau – Maksimalus grąžos dydis be finansavimo iš First North);

Antros eilės antras scenarijus: jei bendrovė dalyvauja alternatyviojoje First North rinkoje

 • jei bendrovė iki Fondo pradinės investicijos ar per 12  mėn. laikotarpį po Fondo pradinės investicijos yra pritraukusi papildomai lėšų (viešo ar kitu akcijų platinimo investuotojams būdu) ir yra įtraukta į First North alternatyviąją rinką Lietuvoje, tokiu atveju Fondui ir privačiam investuotojui skirstoma tokia pajamų suma, kol jie abu gauna 4% metinių sudėtinių palūkanų proporcingai nuo savo investuotų sumų į bendrovę;
 • Fondui paskirstoma pajamų dalis, kuri siekia 4% metinių sudėtinių palūkanų yra maksimalus Fondui skiriamas grąžos dydis (angl. cap) (toliau – Maksimalus grąžos dydis su finansavimu iš First North);
 1. Trečia eile – visa likusi nepaskirstytų pajamų dalis skiriama tik privačiam investuotojui.

 

II. Pajamų paskirstymas tarp privataus investuotojo ir Fondo vienodomis sąlygomis (pari passu)

Šio punkto taisyklės taikomos Pajamų iš bendrovės paskirstymo tarp Fondo ir privataus investuotojo investicijos į vidutinę įmonę atveju arba labai mažą/mažą įmonę, kurioms netaikomi valstybės pagalbos reikalavimai, atveju

Atsiskaičius su bendrovės kreditoriais, pajamos iš bendrovės, kuri priskiriama vidutinės įmonės kategorijai arba labai mažų/mažų įmonių, kurioms netaikomi valstybės pagalbos reikalavimai, kategorijai, tarp Fondo ir privataus investuotojo skirstomos vienodais (pari passu) pagrindais, t. y. pajamos iš bendrovės skirstomos  proporcingai pagal kiekvienos šalies investuotos sumos dydį.


[1] http://www.sumani2020.lt/apie-sumania-speciaizacija/prioritetai

Prašymas dėl investicijos