Investavimo strategija

„KOINVEST II“

(toliau – Fondas)

Prašymas dėl investicijos

Investicijų geografija

Fondas gali investuoti į bendroves, veikiančias Lietuvos Respublikoje arba kitoje ES valstybėje narėje, kai investicijų lėšomis sukurta nauda atitenka Lietuvos Respublikai, kaip nurodyta Finansinių priemonių išlaidų tinkamumo finansuoti rekomendacijose, kurios yra skelbiamos interneto svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/finansiniu-priemoniu-islaidu-tinkamumo-finansuoti-rekomendacijos, tačiau toks investavimas į kitoje ES valstybėje narėje veikiančias bendroves negali viršyti 15% Fondo valdomo turto.

 

Kriterijai bendrovėms

 1. Fondas gali investuoti į labai mažas arba mažas įmones, kurios investavimo metu atitinka visus valstybės pagalbos reikalavimus. Tokių investicijų atveju taikomos „Pajamų paskirstymo su apribota maksimalia grąža Fondui“ taisyklės (žr. žemiau).
 2. Fondas gali investuoti į labai mažas, mažas arba vidutines įmones, kurios investavimo metu neatitinka valstybės pagalbos reikalavimų. Tokių investicijų atveju taikomos „Pajamų paskirstymo tarp privataus investuotojo ir Fondo vienodomis sąlygomis (pari passu)“ taisyklės (žr. žemiau).

Valstybės pagalbos reikalavimus galima rasti čia. Įmonės dydis nustatomas pagal įmonės pateiktą smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjekto statuso deklaraciją.

 

Didžiausia Fondo dalis investicijoje į vieną bendrovę

 1. Jei investuojama į labai mažą, mažą įmonę, kuri investavimo metu atitinka visus valstybės pagalbos reikalavimus, Fondo lėšų dalis konkrečioje investicijoje gali būti:
  • iki 70%, jei bendrovė yra registruota Vilniaus, Kauno arba Klaipėdos miestuose ir veikia ne sumaniosios specializacijos srityje ar neįgyvendina ir neplanuoja įgyvendinti MTEP projektų;
  • iki 80%, jei bendrovė yra registruota ne Vilniaus, Kauno arba Klaipėdos miestuose arba įmonė yra registruota Vilniaus, Kauno arba Klaipėdos miestuose, tačiau veikia sumaniosios specializacijos srityje;
  • iki 90%, jei bendrovė yra registruota ne Vilniaus, Kauno arba Klaipėdos miestuose ir taip pat veikia sumaniosios specializacijos srityje.
 2. Jei investuojama į labai mažas, mažas arba vidutines įmones, kurios investavimo metu neatitinka valstybės pagalbos reikalavimų, Fondo lėšų dalis konkrečioje investicijoje negali viršyti 50%.

Fondas bendrovės išleistų finansinių priemonių (jei taikoma) įsigyja su privačiu investuotoju – kiekvienas proporcingai pagal savo investuojamą dalį.

 

Fondo investicijų suma į vieną bendrovę

 • Bendra Fondo investicijos į vieną labai mažą arba mažą įmonę, kuri atitinka visus valstybės pagalbos reikalavimus, suma negali viršyti 0,8 mln. EUR.
 • Bendra Fondo investicijos į vieną novatorišką labai mažą arba mažą įmonę, kuri atitinka visus valstybės pagalbos reikalavimus, suma negali viršyti 0.928 mln. EUR. Novatoriškos įmonės apibrėžimas pateiktas Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 80 dalyje.
 • Bendra investicijų iš Fondo į vieną vidutinę įmonę arba labai mažą/mažą įmonę, kuri investavimo metu neatitinka valstybės pagalbos reikalavimų, suma negali viršyti 0.928 mln. EUR.

 

Fondo investicijų paskirstymas

Ne mažiau kaip 50% Fondo turi būti investuota į bendroves, įgyvendinančias ar ketinančias įgyvendinti MTEP projektus sumaniosios specializacijos[1] srityse, ir kurios turės atitikti Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (toliau – Programa), nuostatas ir bent vieno Programoje nustatyto prioriteto veiksmų planą.

 

Netinkamos Investicijos

 1. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 2-5 dalyse nurodytais atvejais;
 2. Investicijos į įmones, kurios veikia Reglamento Nr. 1301/2013 3 straipsnio 3 dalyje nurodytose srityse;
 3. Investicijos į įmones, kurios tiesiogiai veikia ginklų ir šaudmenų, tabako ir tabako gaminių bei distiliuotų alkoholinių gėrimų ir susijusių produktų gamybos, perdirbimo bei prekybos sektoriuose;
 4. Investicijos į įmones, užsiimančias azartinių lošimų organizavimu;
 5. Investicijos į gamtos mokslų sektoriuje veikiančias įmones, kurių veikla susijusi su žmogaus klonavimu;
 6. Investicija, jei ji būtų skirta įmonės ar kito verslo subjekto esamų paskolų ar lizingo įsipareigojimų refinansavimui ar restruktūrizavimui;
 7. Investicija į veiklas, kurios yra užbaigtos arba visiškai įgyvendintos sprendimo dėl investavimo priėmimo dieną;
 8. Investicija, jei ji skirta nepiniginiam įnašui finansuoti;
 9. Investicija, kai daugiau nei 10% Investicijos sumos skiriama žemei įsigyti;
 10. Investicijos, skirtos nekilnojamajam turtui įsigyti, jei šio turto įsigijimas nėra tiesiogiai susijęs su pagrindine įmonės, į kurią investuojama, veikla;
 11. Investicijos į įmones, vykdančias grynai finansinę veiklą arba nekilnojamojo turto plėtrą, kai ši veikla vykdoma kaip finansinių investicijų veikla;
 12. Investicijos, turint tikslą apmokėti išlaidas, jau anksčiau finansuotas (apmokėtas) iš ES fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, dėl kurių lėšos tam tikroms išlaidoms būtų skiriamos ne vieną kartą.

Investicijos gali būti derinamos su negrąžinamosiomis subsidijomis ir kitomis finansinėmis priemonėmis, tačiau kartu sudėjus visas finansavimo formas, konkrečioms išlaidoms finansuoti negali būti skirta daugiau nei 100% šių išlaidų dydžio sumos, kaip tai nurodyta Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse.

 

Pajamų iš investicijos pasidalijimas

I. Pajamų paskirstymas su apribota maksimalia grąža Fondui

Šio punkto taisyklės taikomos Pajamų iš bendrovės paskirstymo tarp Fondo ir privataus investuotojo investicijos į labai mažą įmonę/mažą įmonę, kuri investavimo metu atitinka visus valstybės pagalbos reikalavimus, atveju.

Pajamos iš bendrovės tarp Fondo ir privataus investuotojo skirstomos šia tvarka:

 1. Pirma eile, Fondui ir privačiam investuotojui grąžinamos visos jų į bendrovę investuotos sumos;
 2. Antra eile, Fondui ir privačiam investuotojui skirstomas iš investicijos į bendrovę gautos pajamos vadovaujantis šiomis sąlygomis:

Antros eilės pirmas scenarijus: jei bendrovė nedalyvauja alternatyviojoje First North rinkoje

 • jei bendrovė iki Fondo pradinės investicijos ar per 12  mėn. laikotarpį po Fondo pradinės investicijos nėra pritraukusi papildomai lėšų (viešo ar kitu akcijų platinimo investuotojams būdu) ir nėra įtraukta į First North alternatyviąją rinką Lietuvoje, tokiu atveju Fondui ir privačiam investuotojui skirstoma tokia gautų pajamų suma, kol jie abu gauna 6% metinių sudėtinių palūkanų proporcingai nuo savo investuotų sumų į bendrovę;
 • Fondui paskirstoma gautų pajamų dalis, kuri siekia 6% metinių sudėtinių palūkanų yra maksimalus Fondui skiriamas grąžos dydis (angl. cap) (toliau – Maksimalus grąžos dydis be finansavimo iš First North);

Antros eilės antras scenarijus: jei bendrovė dalyvauja alternatyviojoje First North rinkoje

 • jei bendrovė iki Fondo pradinės investicijos ar per 12  mėn. laikotarpį po Fondo pradinės investicijos yra pritraukusi papildomai lėšų (viešo ar kitu akcijų platinimo investuotojams būdu) ir yra įtraukta į First North alternatyviąją rinką Lietuvoje, tokiu atveju Fondui ir privačiam investuotojui skirstoma tokia pajamų suma, kol jie abu gauna 4% metinių sudėtinių palūkanų proporcingai nuo savo investuotų sumų į bendrovę;
 • Fondui paskirstoma pajamų dalis, kuri siekia 4% metinių sudėtinių palūkanų yra maksimalus Fondui skiriamas grąžos dydis (angl. cap) (toliau – Maksimalus grąžos dydis su finansavimu iš First North);
 1. Trečia eile – visa likusi nepaskirstytų pajamų dalis skiriama tik privačiam investuotojui.

 

II. Pajamų paskirstymas tarp privataus investuotojo ir Fondo vienodomis sąlygomis (pari passu)

Šio punkto taisyklės taikomos Pajamų iš bendrovės paskirstymo tarp Fondo ir privataus investuotojo investicijos į labai mažą/mažą arba vidutinę įmonę, kuri investavimo metu neatitinka valstybės pagalbos reikalavimų, atveju

Pajamos iš bendrovės, kuri priskiriama vidutinės įmonės kategorijai arba labai mažų/mažų įmonių, kurioms netaikomi valstybės pagalbos reikalavimai, kategorijai, tarp Fondo ir privataus investuotojo skirstomos vienodais (pari passu) pagrindais, t. y. pajamos iš bendrovės skirstomos  proporcingai pagal kiekvienos šalies investuotos sumos dydį.


[1] http://www.sumani2020.lt/apie-sumania-speciaizacija/prioritetai

Prašymas dėl investicijos