Investavimo strategija

„KOINVEST MTEPI“

(toliau – Fondas)

Prašymas dėl investicijos

Investicijų geografija

Fondas gali investuoti į bendroves, veikiančias Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kai investicijų lėšomis sukurta nauda atitenka Lietuvos Respublikai, kaip nurodyta Finansinių priemonių išlaidų tinkamumo finansuoti rekomendacijose, kurios yra skelbiamos interneto svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/finansiniu-priemoniu-islaidu-tinkamumo-finansuoti-rekomendacijos-3, tačiau toks investavimas į kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje veikiančias bendroves negali viršyti 15% Fondo valdomo turto.

 

Kriterijai bendrovėms

Fondas gali investuoti į Bendroves, kurios investavimo metu atitinka visus žemiau nurodytus kriterijus:

1. Bendroves, kurios investavimo metu atitinka visus valstybės pagalbos reikalavimus. Valstybės pagalbos reikalavimus galima rasti čia.

2. Bendroves, kurios yra novatoriškos, kaip tai apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 80 dalyje.

3. Bendroves, kurios įgyvendina arba ketina įgyvendinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų projektus sumaniosios specializacijos srityse, kurie atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (toliau – Programa), nuostatas ir bent vieno Programoje nustatyto prioriteto veiksmų planą.

4. Viena iš Bendrovės akcininkių yra arba investavimo metu tampa mokslo ir studijų institucija (toliau – MSI).

 

Mokslo ir studijų institucija turima įmonės kapitalo dalis

MSI lėšos turės sudaryti apytikriai 5 proc. konkrečios investicijos vertės arba Bendrovės įstatinio kapitalo. MSI lėšos privalės būti nuosavos MSI privačios lėšos, kurios nebūtų finansuojamos iš viešųjų šaltinių (valstybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų ir kt.).

 

Didžiausia Fondo dalis investicijoje į vieną bendrovę

Fondo lėšų dalis konkrečioje investicijoje gali būti iki 90 proc.

 

Fondo investicijų suma į vieną bendrovę

Bendra investicijų iš Fondo, įskaitant paskesnes investicijas, į vieną Bendrovę suma negali viršyti 800 tūkst. Eur.

 

Netinkamos Investicijos

 1. Nurodytos Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 dalyse;
 2. į įmones, kurios veikia Reglamento Nr. 1301/2013 3 straipsnio 3 dalyje nurodytose srityse;
 3. į įmones, kurios tiesiogiai veikia ginklų ir šaudmenų, distiliuotų alkoholinių gėrimų ir susijusių produktų gamybos, perdirbimo bei prekybos sektoriuose;
 4. į įmones, užsiimančias azartinių lošimų organizavimu;
 5. į gamtos mokslų sektoriuje veikiančias įmones, kurių veikla susijusi su žmogaus klonavimu;
 6. skirtos įmonės ar kito verslo subjekto esamų paskolų ar lizingo įsipareigojimų refinansavimui ar restruktūrizavimui;
 7. skirtos veikloms, kurios yra užbaigtos arba visiškai įgyvendintos sprendimo dėl investavimo priėmimo dieną;
 8. skirtos nepiniginiam įnašui finansuoti, kuris nėra tinkamos finansuoti išlaidos;
 9. kai daugiau nei 10 proc. investicijos sumos skiriama žemei įsigyti;
 10. skirtos nekilnojamajam turtui įsigyti, jei šio turto įsigijimas nėra tiesiogiai susijęs su pagrindine įmonės, į kurią investuojama, veikla;
 11. į įmones, vykdančias grynai finansinę veiklą arba nekilnojamojo turto plėtrą, kai ši veikla vykdoma kaip finansinių investicijų veikla;
 12. kuriomis siekiama apmokėti išlaidas, jau anksčiau finansuotas (apmokėtas) iš Europos Sąjungos fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, dėl kurių lėšos tam tikroms išlaidoms būtų skiriamos ne vieną kartą.

 

Pajamų iš investicijos pasidalijimas

 1. Pirmiausia Fondas, kaip viešasis investuotojas, ir privatūs investuotojai atgaus savo investuotas sumas.
 2. Fondas, kaip viešasis investuotojas, už kiekvienus investavimo metus gaus 4 proc. metinę pelno dalį nuo investuotos sumos, kuri bus maksimalus Fondui, kaip viešajam investuotojui, skiriamas grąžos dydis (angl. cap).
 3. Pelno dalis, likusi paskirsčius Fondui, kaip viešajam investuotojui, metinę pelno dalį, atiteks privatiems investuotojams.
 4. Jei pelno iš investicijų dydis neviršys metinės pelno dalies, dalijant pelną iš investicijų, jis bus paskirstomas privatiems investuotojams ir Fondui, kaip viešajam investuotojui, proporcingai investuotoms sumoms.

 


Prašymas dėl investicijos